Handelsbetingelser

Gældende handelsbetingelser for køb af alle produkter solgt på teletreet.dk og teletreet.com. Ved erhvervskøb af flere licenser kontakt TELETREET ApS for vilkår og aftale.

Du handler med

TELETREET ApS

CVR 40153381

Lyngby Hovedgade 96, K3

2800 Kgs Lyngby

Betaling og rabatter

Betaling kan ske med PayPal, internationale kort (online) og MobilePay (manuelt). Når du gennemfører køb på hjemmesiden trækkes beløbet på dit betalingsmiddel samme dag. Alle priser er angivet i DKK og inkl. moms når beløbet er momspligtigt.

Køb med MobilePay oprettes oprettes manuelt ved at kontakte os. Der kan gå op til 2 hverdage før beløbet er verificeret og købet effektueres.

Sælger betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser. Køber betaler selv eventuelle andre genyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

Rabatter og koder er; tidsbegrænsede og limiteret i antal.

Handelsplads

Køber kan handle via, 1) hjemmesiden og 2) ved at kontakte os.

Ved der oprettes via hjemmesiden, håndteres betaling og levering automatisk og umiddelbart.

Køb, der oprettes manuelt sker ved at køber kontakter sælger, hvorefter vi opretter konto og verificere betaling manuelt.

Fortydelsesret og levering

Køber har 14 dages fortrydelsesret som beskrevet i lovgivning om handel på internettet. Fortrydelsesretten bortfalder når produktet er taget i brug. Produktet anses for taget i brug når vi har registreret, at køber har tilgået materialet.

Levering sker digitalt umiddelbart efter betaling er modtaget. Betales manuelt kan der gå op til 2 hverdage, før betaling er bekræftet.

Varen og ansvar

Varen er en licens til et digitalt sammensat selvhjælpsforløb, der hjælper med at håndtere forskellige temaer.

De produkter, der sælges er afhængige af købers input og valg, hvorfor eventuelle fejl i input, valg og beslutningsgrundlag er købers – og ikke sælgers ansvar. TELETREET ApS har et professionelt ansvar, der sidestilles med salg af selvhjælpsbøger – ej et egentligt behandlingsansvar.

Adgang til Forum

Nogle ydelser giver adgang til et Forum. Brugen heraf er valgfrit. På Forum kan man søge vejledning og hjælp til de konkrete øvelser. Der gives ikke behandling eller psykoterapi på Forum. Køber er anonym på Forum og Sælger kan derfor ikke reagerer ved f.eks. at tilkalde hjælp ved kritisk sygdom eller symptomer.

Rettigheder

Ejendomsretten til al det digitale materiale samt indlæg på forum tilhører TELETREET ApS. Køber erhverver alene en licens som beskrevet nedenfor.

Licens

Ved købet erhverver køber én licens til at bruge materialet i en angiven periode. Én licens må bruges af én person. En licens må ikke deles, overdrages til anden person eller juridisk enhed. Køber er ansvarlig for og erstatningspligtig i tilfælde, af at licensen misbruges. Et minimum gebyr på to gange licensprisen – eller det ved lov maksimale tilladte – faktureres ved deling og misbrug af brugsret.

Licensperioden gælder fra det øjeblik fremsender log-in oplysninger til køber. Det licenspligtige materiale er tilgængeligt online på hjemmesiden.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: support (@) teletreet . dk

Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål, klager eller kommentarer kan TELETREET ApS kontaktes på support (@) teletreet . dk

Ændringer

Sælger tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Sælger er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for sælgers kontrol.

Behandling af personoplysninger

For behandling af sælgers personoplysninger er aftalt følgende: Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Sælger skal overholde og opfylde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod betaling, yde køber den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for køber, så køber kan føre tilsyn med sælgers overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

Sælger skal have ret til for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Købers personoplysninger. Sælger skal ved påtænkt skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter køber, mindst 30 dage før det påtænkte skifte. Køber har ret til at komme med indsigelser mod det påtænkte skifte.

Sælger påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.

Sælger må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre købers personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

Al behandling af købers personoplysninger sker i henhold til købers dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, og dels af de særskilte instrukser, som køber måtte give sælger.

Hvis køber ikke instruerer sælger om andet, er sælger berettiget og forpligtet til at slette købers personoplysninger senest 3 måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

Sælger har ret til at anonymisere købers personoplysninger og andre data, og anvende dem til at udvikle og udbyde tjenesteydelser, enten selv eller i samarbejde med andre.

Særligt ved erhvervskøb

Ved erhvervskøb (køber er en virksomhed), er der ingen fortrydelsesfrist eller returret.

Køber kan ikke dele adgang mellem flere medarbejdere – adgang gælder kun for én specifik person fra virksomheden.

Ved misbrug af adgang f.eks. deling af licens, fremvisning af materiale i større forsamlinger gælder de almindelige erstatningsregler. Herudover, faktureres et minimums gebyr på 5.000Kr per bruger, der har logget sig ind eller fået anden adgang til materialet.

Lov og værneting

Ved uoverenstemmelser forpligter køber sig til først at kontakter sælger for en mindelig løsning. I tilfælde af, at parterne kan parterne bringe sagen til retten. Sælger skal på samme måde forsøge at finde en mindelig løsning inden sagen føres ved retten.

Gældende lov er Dansk ret. Værneting er retten i Kongens Lyngby, 2800 Danmark.